Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora PCE z dnia 06.11.2020 r.

Na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się co następuje:

  1. Do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych.
  2. Uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych do 29 listopada br. nadal będą uczyć się w trybie zdalnym.
  3. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.
  4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne na terenie placówki.
  5. Dla uczniów klas czwartych technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu wg opracowanego harmonogramu.
  6. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami do 29 listopada br. są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
  7. Ponadto przypominam, że w przypadku braku możliwości uczestniczenia przez ucznia w kształceniu realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zapewniamy dostęp do sprzętu i uczestnictwo w zajęciach zdalnych na terenie szkoły lub wypożyczenie laptopów do kształcenia zdalnego.

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

 

Zobacz nasze