Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Regulamin konkursu pt. „Każdy budować może…” – IV edycja

Regulamin konkursu pt. „Każdy budować może…” – IV edycja organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

pod patronatem Starosty Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka

 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej i ma na celu zainteresowanie młodzieży branżą budowlaną i odnawialnymi źródłami energii (OZE), a także możliwością kształcenia w PCE w Lęborku min. w zawodzie technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Informacje o konkursie:

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach.

Kategoria nr 1 – Prezentacja o tematyce budowlanej lub energetyce odnawialnej (OZE)

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tej kategorii konkursowej będą mieli za zadanie opracować dowolny temat związany z budownictwem lub odnawialnymi źródłami energii. Może to być:

  1. Prezentacja multimedialna o wybranych budynkach lub budowlach Lęborka, powiatu lęborskiego, innego miasta w Polsce czy na świecie lub zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń energetyki odnawialnej (kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła, hydroelektrowni, biogazowni itp.). Prezentacja może zawierać np. opis, zdjęcia, rysunki itp.
  2. Dokumentacja zdjęciowa lub filmowa budowanego dowolnego obiektu w okolicy (może to być także budowa Waszego przyszłego domu lub zastosowanych urządzeń energetyki odnawialnej).

Prace w tej kategorii mogą być wykonane w formie elektronicznej lub innej dowolnej technice plastycznej (dowolny format papieru).

 

Kategoria nr 2 –  Wykonanie modelu o tematyce budowlanej lub urządzenia z zakresu energetyki odnawialnej (OZE)

Uczniowie biorący udział w tej kategorii wykonują:

  1. Model, makietę dowolnego budynku, mostu, drogi, estakady i innych budowli lub model urządzenia OZE (kolektora słonecznego, panelu fotowoltaicznego, elektrowni wiatrowej, hydroelektrowni, pompy ciepła, biogazowni), które zdaniem uczestników konkursu zasługują na szczególną uwagę.

Prace wykonane w tej kategorii polegają na skonstruowaniu modelu budynku, budowli lub modelu urządzenia za pomocą dowolnych materiałów.

 

Czas trwania konkursu: 28.10. – 06.12.2019 r.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Uczniowie mogą brać udział w jednej z kategorii do wyboru.
  2. Uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie pojedynczo lub w grupach dwuosobowych.
  3. Dla zdobywców czołowych miejsc w obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
  4. Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, estetykę i jakość wykonania.
  5. Zgłaszający się do konkursu powinni wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy, podpisać, zeskanować i wysłać go do dnia 29.11.2019 r. na e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły przy ul. Pionierów 16 w Lęborku.
  6. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do regulaminu.

Prace w kategorii 1 mogą być nadesłane w formie elektronicznej do dnia 6 grudnia 2019 r. na adres e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl oraz mogą też być dostarczone osobiście do sekretariatu szkoły przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku.

Prace w kategorii 2 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku do dnia 6 grudnia 2019 r.

UWAGA: Na każdej pracy należy czytelnie podać swoje imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły.

Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 11 grudnia 2019 r. na stronie internetowej szkoły www.pce.lebork.pl

O terminie uroczystości wręczenia nagród dla uczniów, którzy zajmą czołowe lokaty
w obydwu kategoriach konkursu poinformujemy wyróżnionych w dniu ogłoszenia wyników konkursu.

Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Wojska Polskiego 31 w Lęborku.

Prace konkursowe stają się własnością organizatora.          

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU w załączeniu.

 

 

Zobacz nasze