Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Stanisław Ignacy Witkiewicz - w pracach konkurowych. Sprawdź regulamin.

Twórczość S.I. Witkacego wpisuje się w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wyobraźnia artystyczna i traumatyczna biografia  stały się inspiracją dla wielu profesjonalnych twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków. Dla każdego z nich Witkacy był iskrą zapalną dla własnych pomysłów,  przemyśleń, propozycji artystycznych,  oryginalnych form wypowiedzi twórczej.
 
Jaki potencjał potrafi uruchomić  twórczość Witkacego  w   środowisku utalentowanej literacko współczesnej młodzieży? Ten konkurs będzie odpowiedzią.
 
Organizatorzy  zapraszają utalentowaną literacko  młodzież w wieku 13-19 lat (klasy VII – VIII szkół podstawowych, szkoły średnie i inne ponadpodstawowe) do udziału w konkursie inspirowanym twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 
 I MIĘDZYNARODOWY KONKURS  LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY
„WITKACY. NAPISANE DZISIAJ”
 

ORGANIZATORZY
Organizatorami Międzynarodowego Konkursu  Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane Dzisiaj” są:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku,
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International. Klub w Słupsku

                                       Partnerzy:
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Witkacego – Witkacy!, Słupski Ośrodek Kultury, Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo

CELE KONKURSU
•    propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą, w szczególności twórczością Witkacego;
•    promowanie literackiej wrażliwości, wyobraźni, przekraczania barier wyznaczanych przez  stereotypy;
•    promowanie pogłębionego odbioru poezji i prozy,   odwagi i bogactwa słowa w wyrażaniu świata  przeżyć wewnętrznych;
•    wspieranie, kreowanie talentów literackich, nagradzanie sprawności językowej i zdolności literackich;
•    umożliwienie uczestnikom, podczas uroczystego podsumowania każdej edycji konkursu, bezpośredniego obcowania z największą na świecie kolekcją prac Witkacego;
•    publikowanie nagrodzonych tekstów uczestników  w  pokonkursowym wydawnictwie i na Facebooku;
•    zachęcenie młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich inspirowanych twórczością St. I. Witkiewicza;
•    wymiana doświadczeń między młodzieżą polską i polonijną z całego świata;
•    dowartościowanie utalentowanej literacko młodzieży z rodzin zaniedbanych środowiskowo;
•    zachęcenie do udziału w konkursie uczniów ze środowisk wiejskich
            i małych miast;
•    kształtowanie etycznej postawy wobec drugiego człowieka, zwierząt, przyrody, zasad tolerancji i poszanowania każdej odrębności;
•    rozwijanie bogactwa językowego, znajomości norm językowych i zasad ortografii;
•    promowanie piękna regionu słupskiego i największej na świecie kolekcji prac S.I.Witkiewicza.REGULAMIN KONKURSU
 
„REGULAMIN WYDRUKOWANY JEST W TYM CELU, ABY OSZCZĘDZIĆ FIRMIE MÓWIENIA PO WIELE RAZY TYCH SAMYCH RZECZY.”  
(zasada Firmy Portretowej S.I Witkiewicza)
 
FORMA PRAC
Uczestnicy konkursu mogą przedstawić swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Dopuszczalne są wszelkie formy wypowiedzi literackiej, nie ma żadnych barier artystycznych, jednakże uczestnik powinien wskazać źródło inspiracji – tekst, obraz, fotografię, list, artykuł, element biografii czy inny impuls związany z twórcą.
 
Przy całkowitej otwartości organizatorów na wszelką oryginalność wypowiedzi, do konkursu przyjęte zostaną tylko utwory wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
Dopuszczalne formy prac obejmują:
•    poezję
•     prozę
•    dramat
•    scenariusz filmowy
•    komiks
•    formy literatury wirtualnej
 
WYMAGANIA FORMALNE
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1.    uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz
2.    uczniowie szkół średnich i innych ponadpodstawowych

Ze względów organizacyjnych prosimy o spełnienie następujących wymagań formalnych:
•    przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych o objętości maksymalnie do 10 stron maszynopisu (18000 znaków);
•    nadesłanie prac konkursowych najpóźniej do dnia 10 lutego 2020 roku;
•     podpisanie i zszycie tekstów każdego uczestnika;
•    wszystkie prace należy podpisać następująco:
o    imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość;
o    imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela;
o    jeśli utwory literackie przysyła rodzic (opiekun prawny) - pod nazwiskiem autora należy również podać imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).
•    nadesłanie każdej pracy konkursowej w 3 egzemplarzach;
•    podpisanie każdej strony z wierszami nazwiskiem autora;
•     nie należy łączyć utworów kilku osób;
•    opatrzenie utworów uczestników pieczątką placówki (nie dotyczy to tekstów wysyłanych przez samych uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych);
•    wypełnienie karty zgłoszeniowej, która zostanie udostępniona na stronie internetowej konkursu  i Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku;
•    dołączenie, do koperty z wysyłanymi pracami, wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej ;
•    dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

UWAGA:
 Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

JURY
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Skład komisji konkursowej stanowią profesjonalni poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau¬kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka¬demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

ROZSTRZYGNIĘCIE I PUBLIKACJA WYNIKÓW
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2020 r. Uczniowie nagrodzeni oraz ich opie-kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie znajdą się w publikacji podsumowującej konkurs, zostaną wydrukowane w ogólnopolskim półroczniku „Witkacy” i na Facebooku.
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, na stronie FB Konkursu.

Organizator zgłaszając konkurs do wykazu zawodów (konkursów) dających dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów szkół podstawowych ustalił, że wysokie miejsca zajmują kategorie: laureat i wyróżniony.

WRĘCZENIE NAGRÓD
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców
29 maja 2020 roku, o godzinie 13.00 w gościnnej Sali Białego Spichlerza, należącej do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ponadto wszyscy nagrodzeni będą mieli możliwość poznania największej na świecie kolekcji prac Witkacego znajdującej się w tym obiekcie.

Laureaci Konkursu otrzymują także Złote Zaproszenie do Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” - bez eliminacji, jakim podlegają  pozostali uczestnicy.
ZAKWATEROWANIE
Młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew¬niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w schronisku Szkoły Podstawowej nr 5 (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), ul. Hubalczyków 7
 
WAŻNE DATY I ADRESY
Ostateczny termin nadsyłania prac:         10 lutego 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:           20 kwietnia 2020 r.
Wręczenie nagród:                                   29  maja  2020 r.

Prace prosimy wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku
Ul. Banacha 5
76-200 Słupsk
Z dopiskiem na kopercie „Witkacy. Napisane dzisiaj”

DANE KONTAKTOWE
Koordynator: 692 477 930
Telefon SP nr 3 w Słupsku: 598431910
email: sp3slupsk@wp.pl
Strona FB Konkursu

W imieniu organizatorów:
Jolanta Wiśniewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku
Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu¬
Marta Kiedos – Prezydentka  Soroptimist International Klub w Słupsku

 

Zobacz nasze