Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uwaga - Egzaminy zawodowe dla klas III (po gimnazjum) i IV Technikum od 10 stycznia 2022r.

Ważne dla zdających  egzamin zawodowy

w sesji styczeń/luty 2022

 

1. Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza jest obowiązkowe (formuła 2019)

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

2. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.

3. Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach z tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4. Uczeń na egzaminie z części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego może korzystać z kalkulatora prostego.

5. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Opuszczenie sali egzaminacyjnej możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego.

6. Zdający wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie są dla nich losowane numery stanowisk egzaminacyjnych.

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE o przyborach lub zakłócania prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu część pisemną egzaminu zawodowego.

8. Po zakończeniu części pisemnej zdający uzyskuje wstępną informację o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

9. Zdający wchodzą do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie są dla nich losowane numery stanowisk egzaminacyjnych.

 10. Zdający ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

11. Zdający na zapoznanie się z treścią zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność i kompletność oznaczenia arkusza i kodowania oraz wypełnienia karty oceny. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie miejsca przeprowadzania egzaminu zdający wychodzi, nie zakłóca przy tym pracy pozostałym zdającym.

13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, wniesienia lub korzystania w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie lub zakłócania prawidłowego przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu część praktyczną egzaminu zawodowego.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność i kompletność oznaczenia arkusza i kodowania oraz wypełnienia karty oceny. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie miejsca przeprowadzania egzaminu zdający wychodzi, nie zakłóca przy tym pracy pozostałym zdającym.

 

Uwaga! Bardzo ważne.

  • Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego, i do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
  • Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego 

 

EGZAMINY ZAWODOWE I POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI  STYCZEŃ/LUTY 2022

ETAP PISEMNY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE

W ZAWODZIE

Podstawa programowa 2017

Uwaga: Przypominamy, że na egzamin zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem!!!

 

11.01.2022 r. (wtorek)

Lp.

Zdający

Sala

1

 

 

AU.22 Obsługa magazynów

(3 osoby popr.)

sala 24

godz. 1000

 

 

 

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

(1 osoba popr.)

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

(3 osoby popr.)

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

( 1 osoba popr.)

Razem 8 osób

2

AU.32 Organizacja transportu

39 osób – kl. 4 TLa i 4 T (technik logistyk)

sala 1

godz. 1200

 

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

9 osób – kl. 4 T (technik budownictwa)

Razem 48 osób

3.

AU.32 Organizacja transportu

6 osób – kl. 4 TLa

Dostosowanie- wydłużenie czasu do 30 minut

sala 24

godz. 1200

 

 

ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO- przed komputerem

Podstawa programowa 2019

11.01.2022 r. (wtorek) – kl. 3 Tcg i 3 Tdg

Lp.

Zdający

Sala

1.

Technik logistyk- 12 ucz.

Sala 31

godz.9.00

2.

Technik logistyk- 4 ucz.

Technik urz. i syst. – 8 ucz

Sala 31

godz.11.00

3.

Technik logistyk- 6 ucz.

Technik urz. i syst. – 4 ucz.

z dostosowaniem czas wydłużony do 30 minut

Sala 31

godz.13.00

4.

Technik logistyk- 12 ucz.

Sala 8 (14 st.)

godz. 9.00

5.

Technik logistyk- 12 ucz.

Sala 8

godz. 11.00

 

ETAP PRATYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO

Podstawa programowa 2017,  2019

10.01.2022 r.- forma „d” (poniedziałek)

Lp.

Zdający

Sala

1

AU.22 Obsługa magazynów

 (3 osoby popr.)

SPL.01 Obsługa magazynów

40 osób – kl. 3 Tcg i 3 Tdg (technik logistyk)

Razem 43 osoby

sala 1

godz. 900

(120 minut)

2.

AU.32 Organizacja transportu

39 osób – kl. 4 TLa i 4 T (technik logistyk)

+ 3 osoby popr.

sala 1

godz. 1300

(120 minut)

SPL.01 Obsługa magazynów

6 osób – kl. 3 Tcg i 3 Tdg (technik logistyk)

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut

sala 24

godz. 900

(120 minut +30)

3.

AU.32 Organizacja transportu

6 osób – kl. 4 TLa

Dostosowanie- przedłużenie czasu nie więcej niż 30 minut

sala 24

godz. 1300

(120 minut +30)

4.

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów

9 osób – kl. 4 T (technik budownictwa)

sala 3(świetlica)

godz. 900

(180 minut)

 

ETAP PRATYCZNY EGZAMINU ZAWODOWEGO

Podstawa programowa 2019

12.01.2022 r. (środa) – forma „w”  - CKZ

Lp.

Zdający

Sala

1

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej

12 osób – kl. 3 Tdg (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

Sala 21 CKZ

I- 800

4 osoby

Sala 21 CKZ

II- 12 30

4 osoby

Sala 21 CKZ

III- 1700

4 osoby

z dostosowaniem

 

Zobacz nasze