Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dni dyrektorskie w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 22/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego, ustalam w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach:

Lp.

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

1.

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2.

10 stycznia 2023 r. (wtorek)

3.

2 maja 2023 r. (wtorek)

4.

4, 5, 8 maja 2023 r. (czwartek, piątek, poniedziałek)

12, 13, 14 czerwca 2023 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

5.

9 czerwca 2023 r. (piątek)

 2. W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w takich zajęciach, a nauczyciele w tych dniach są do dyspozycji dyrektora szkoły.

3. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§ 2

Zarządzenie dyrektora podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej www.pce.lebork.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

 

Zobacz nasze