Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz             z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

od 15 maja 2023 r.

do 30 maja 2023 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

  do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku                        o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz                 z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów przygotowania wojskowego.

od 15 maja 2023 r.

do 20 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

 do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

-----------------------------

 

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia prób sprawności, o których mowa w pkt. 5.

 

do 12 maja 2023 r.

 

 

5.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

od 31 maja 2023 r.

do 12 czerwca 2023 r.;

 

II termin

do 6 lipca 2023 r.**

od 4 sierpnia 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin

do 14 czerwca 2023 r.;

II termin

do 7 lipca 2023 r.**

do 10 sierpnia 2023 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,  w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 12 lipca 2023 r.

  do 3 sierpnia 2023 r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 18 lipca 2023 r.

do 10 sierpnia 2023 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.

  do godz. 15.00

11 sierpnia 2023 r.

   do godz. 15.00

10.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na  badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r.

do 24 lipca 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

11.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki    zawodu.

od 20 lipca 2023 r.   do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

od 14 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

18 sierpnia 2023 r.

  do godz. 14.00

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

18 sierpnia 2023 r.

  do godz. 14.00

14.

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 28 lipca 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

15.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 30 lipca 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

16.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

18.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Objaśnienia odsyłaczy:

*Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin prób sprawności fizycznej.

**Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie   mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości listy wyników, o których mowa w pkt. 6.

Zobacz nasze