Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Ogólna klauzula informacyjna w/s przewarzania danych osobowych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku

 

Ogólna klauzula informacyjna w/s przewarzania danych osobowych
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego  w Lęborku z siedzibą  przy ul. Pionierów 16
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Cykman, e-mail: anka.cykman@gmail.com
  3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku – w związku z realizacją przez Administratora ww. celu przetwarzania.

  1. Czas przetwarzania danych osobowych  jest ściśle określony w odrębnych przepisach, np.: w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych.
  3. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  5. Dyrektor PCE w Lęborku, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku

Zobacz nasze