Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Oferta na budowę instalacji hydrantowej

 Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku

84-300 Lębork, ul. Pionierów 16 zaprasza do składania ofert na budowę instalacji hydrantowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego

dotyczy: zakupu materiałów i wykonania instalacji hydrantowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku ul. Wojska Polskiego 31

I. Opis przedmiotu zlecenia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów i wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z projektem.

II. Miejsce wykonywania zlecenia:

Miejsce dostawy – Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku - Centrum Kształcenia Praktycznego,  ul. Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork.

III. Wymagania szczegółowe: 

1. Instalacja hydrantowa obejmuje:

- montaż rur;

- wykonanie próby szczelności;

- rozruch technologiczny.

2. Materiały oraz prace montażowe muszą być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zgodnie z normą PN-B-02865.

IV. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: 30 dni po podpisaniu umowy.

V. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny:

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%

VI. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do kontaktu w sprawie zlecenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawie zamówienia:

osobiście, przy pomocy faksu, telefonu lub drogą e-mail Kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego Etmański Zbysław, 609 339 890, biuro@ckp.lebork.pl

 VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacyjnego  ul. Pionierów 16,  84-300 Lębork.

2. Termin składania ofert: do 15.02.2019 r. do godz. 1000.

3. Rozpatrzenie ofert dnia 15.02.2019 r. godz. 1200.

3.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

4. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie treści oferty z napisem „Budowa instalacji hydrantowej” oraz adres Wykonawcy. 

W załączeniu:

  1. Wzór oferty.
  2. Wzór umowy.
Zobacz nasze