Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn 28.09.2018r.

 

Dyrekcja

Powiatowego Centrum Edukacyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Lęborku

 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

    na sprzedaż maszyn wg poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa maszyny

Rok produkcji

Ilość sztuk

Cena wywoławcza

1.

Prasa mimośrodowa PMSV-63

1958

1

  7 000,00

2.

Prasa mimośrodowa PMS-40

1964

1

  4 900,00

3.

Nożyce gilotynowe NU-13

1975

1

11 000,00

4.

Nożyce gilotynowe NG-8

1967

1

13 500,00

5.

Wiertarka kadłubowa

brak

1

  3 000,00

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie PCE Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 31, w dniu 28 września 2018r. o godz. 1000.
 2. Ceny wywoławcze podano w tabeli powyżej, postąpienie nie może wynosić mniej niż 50 PLN.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na każdą maszynę wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej maszyny na konto PCE CKP w Lęborku, BS Łeba nr 04 9324 0008 0004 9777 2000 0090 najpóźniej do dnia 27.09.2018r. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 27.09.2018r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.
 4. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet wpłaty oferenta, który przetarg wygra,
 • przepadkowi na rzecz sprzedającego, jeśli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od wpłaty wylicytowanej kwoty,
 • zwrotowi oferentom, którzy przetargu nie wygrali.
 1. Oferenci, którzy wygrali przetarg, zobowiązani są do dokonania wpłaty całej wylicytowanej kwoty (pomniejszonej o wniesione wadium) na konto PCE CKP w Lęborku – wydanie towaru nastąpi po wpływie środków na konto.
 2. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu – dot. poz. 1, 2, 4.
 3. Wyżej wymienione maszyny przeznaczone do sprzedaży będą udostępnione do zapoznania się ze stanem technicznym w siedzibie PCE CKP w Lęborku w dniach 24 i 25 września 2018r. w godz. 8-14.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCE CKP w Lęborku - tel. 609 339 890.
 5. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.