Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram rekrutacji

 HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2024-2025

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz             z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego                    w szkole ponadpodstawowej.

od 15 maja 2024 r.

do 31 maja 2024 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r.

  do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku                        o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz                 z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów przygotowania wojskowego.

od 15 maja 2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r.

 do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,                z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

do 05 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

 

-----------------------------

 

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia prób sprawności, o których mowa         
w pkt. 6.

 

do 10 maja 2024 r.

 

 

5.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

od 03 czerwca 2024 r.

do 12 czerwca 2024 r.;

 

II termin

do 01 lipca 2024 r.**

od 25 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin

do 14 czerwca 2024 r.;

II termin

do 02 lipca 2024 r.**

do 01 sierpnia 2024 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,  w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 05 lipca 2024 r.

  do 25 lipca 2024 r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych                  w oświadczeniach.

do 11 lipca 2024 r.

do 01 sierpnia 2024 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.

  do godz. 15.00

02 sierpnia 2024 r.

   do godz. 15.00

10.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na  badanie lekarskie.

do 16 lipca 2024 r.

od 22 lipca 2024 r.

do 02 sierpnia 2024 r.

11.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa       ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej,                  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki    zawodu.

do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

od 05 sierpnia 2024 r. do 08 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych             i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

09 sierpnia 2024 r.

  do godz. 14.00

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

22 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

09 sierpnia 2024 r.

  do godz. 14.00

14.

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 23 lipca 2024 r.

do 12 sierpnia 2024 r.

 

Objaśnienia odsyłaczy:

*Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin prób sprawności fizycznej.

**Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości listy wyników, o których mowa w pkt. 6.

Zobacz nasze