Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TERMINY REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022


L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów przygotowania wojskowego.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku      o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

 

---------------------

 

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa  w pkt. 1, terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 5.

 

do 14 maja 2021 r.

5

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

od 1 czerwca 2021 r.
do 14 czerwca 2021 r.;

II termin** do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.

6

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin do 17
czerwca 2021 r.;

II termin do 9 lipca
2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

10

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r.

11

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.***

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

13

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

14

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

15

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

16

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania
odmowy przyjęcia

18

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania  do dyrektora szkoły

Objaśnienia odsyłaczy:

*Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin prób sprawności fizycznej.

**Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt. 6 .

***W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 

Zobacz nasze