Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW W 2021 ROKU! Rekrutacja trwa nadal - do 02 sierpnia 2021

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1440 zł ( na rękę , nie podlega opodatkowaniu).
Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

  • otrzymuje swoje pierwsze zaświadczenie (świadectwo) o odbyciu stażu/ praktyki zawodowej u danego pracodawcy,
  • zdobycie doświadczenia zawodowego w nauczanym zawodzie,
  • rozwinięcie swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych,
  • nawiązanie kontaktu z pracodawcą, co może ułatwić w przyszłości pracę po ukończeniu szkoły,
  • zdobycie  umiejętności interpersonalnych w miejscu pracy z pracodawcą,  pracownikami oraz otoczeniem danej firmy,
  • wzbogacenie swoich doświadczeń pracą zawodową,
  • rozwinięcie własnego poczucia odpowiedzialności…..
  • udokumentowanie odbycia stażu / praktyki  może w znaczący sposób wpłynąć na początek kariery zawodowej,

Uczeń po odbytym stażu / praktyki może otrzymać ocenę celującą z przedmiotów zawodowych.


Prosimy o kontakt przez e-dziennik z osobami:
 Pani Brygida Stasiak
 Pani  Katarzyna Kwiatkowska- Obrzud
 Pani Irena Małachowicz

Zobacz nasze