Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Życiorys Eugeniusza Kwiatkowskiego


1.  Gdzie i kiedy urodził się Eugeniusz Kwiatkowski? W Krakowie – 30 grudnia 1888 r.  

2.  W jakiej szkole rozpoczął edukację w 1898r? W Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie.

3.  Dlaczego w 1903r. nastąpił przełom w jego nauce? Po śmierci ukochanego ojca, energiczna i wymagająca matka postanowiła, że Eugeniusz zostanie uczniem prywatnego Gimnazjum Jezuitów pod Chyrowem w Bąkowicach.    

4.  Podaj datę, kiedy Eugeniusz Kwiatkowski otrzymał świadectwo dojrzałości?   27 maja 1907.

5.  Czy Eugeniusz Kwiatkowski miał rodzeństwo?  Starszego brata Romana, siostrę Janinę i Zofię. 

6.  Gdzie rozpoczął studia po maturze? Na wydziale Chemii Technicznej Politechniki Lwowskiej.

7.  Dlaczego 21 marca 1910 r. wyjechał do Monachium na dalsze studia?  Na prośbę matki, która obawiała się, że jego aktywność niepodległościowa i polityczna opóźni zakończenie studiów.

8.  Gdzie odbywał praktykę?  W laboratorium chemicznym Gazowni Miejskiej we Lwowie, a następnie w Łodzi.

9.  Czy praca i wszechstronna aktywność w środowisku była dla inżyniera całym światem? Nie, żył pełnią życia osobistego, czerpał radość z muzyki i sztuki.

10.  Jak to się działo, że gdziekolwiek się pojawiał wnosił atmosferę wzajemnej aprobaty i nastrój oczywistości współdziałania? Wierzył, że wszyscy mają dobre chęci i że każdy może zdziałać wiele dobrego.

11.  Czy po opuszczeniu służby wojskowej 1 kwietnia 1919 roku stał się jednym z pionierów odbudowy i rozbudowy przemysłu chemicznego?  Tak, opublikował artykuł zatytułowany: „Znaczenie gospodarcze gazu ziemnego w Polsce”           

12.  Z jakim aktywnym środowiskiem naukowym był związany? Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej.

13.  W czym Eugeniusz Kwiatkowski upatrywał źródło siły Polski? W Pomorzu i Śląsku.

14.  Kiedy i gdzie podjęto uchwałę o konieczności budowy portu w Gdyni?  Żeglugi Polskiej  w małej wiosce rybackiej w Gdyni, w 1922r.        

15.  Od kiedy do Gdyni zawijały statki handlowe? Od 23 sierpnia 1923roku.

16.  Jakie stanowisko w rządzie otrzymał Eugeniusz Kwiatkowski w 1926roku? Ministra Przemysłu i Handlu.     

17.  W którym roku przyznano Gdyni prawa miejskie? W 1926 roku.        

18.  Jakie największe sukcesy odnotował E. Kwiatkowski w 1927r. 6 stycznia 1927 roku została zorganizowana uroczystość poświęcenia bander pierwszych statków handlowych w Gdyni.

19.  W jaki sposób E. Kwiatkowski mobilizował społeczeństwo dla realizacji celów polityki morskiej? Z jego inspiracji powstał film pt.: „Praca Polski na morzu”, który pokazywał społeczeństwu osiągnięcia gospodarki morskiej w niepodległym dziesięcioleciu?   

20.  W jaki sposób E. Kwiatkowski był związany z Uniwersytetem A. Mickiewicza?  Występował tam z odczytami, min. Na temat: „Współczesne problemy ekonomiczne i ich więź z problemami politycznymi” i „Polska na morzu”.       

21.  Z inicjatywy E. Kwiatkowskiego zawarto wiele umów gospodarczych z innymi państwami. Jakie to były państwa? Chiny, Łotwa, Estonia i Persja.        

22.  E. Kwiatkowski odbywał wiele podróży zagranicznych. Ich efektem był udział Polski w międzynarodowych wystawach gospodarczych.  Gdzie odbyły się takie wystawy? Liege i Antwerpia.  

23.  Kto, kiedy i za jakie zasługi odznaczył  E. Kwiatkowskiego MEDALEM NIEPODLEGŁOŚCI Prezydent Mościcki, 22 grudnia 1932 roku, w uznaniu za zasługi w dziedzinie polityki morskiej.

24.  E. Kwiatkowski został członkiem akademii w Warszawie, w 1934 roku. Podaj jej nazwę? Akademia Nauk Technicznych. 

25.  Jakie stanowisko zajmował E. Kwiatkowski w gabinecie Kościałkowskiego, od października 1935 roku do maja 1936 roku? Był Ministrem Skarbu i wicepremierem.      

26.  Jaki okres w życiu Kwiatkowskiego miał dla niego największe znaczenie? Czas pracy w ostatnim gabinecie II-ej Rzeczypospolitej, czyli od maja 1936 roku do września 1939 roku. Był wówczas wicepremierem gospodarczym.

27.  W jaki sposób prezydent Mościcki wyraził osobiście uznanie dla E. Kwiatkowskiego?  12 maja 1938 roku wręczył mu brązowy, a 28 listopada srebrny medal za długotrwałą służbę.

28.  Czym zajmował się E. Kwiatkowski w dniach obrony wrześniowej w 1939 roku? Do momentu internowania w Rumunii śledził obronę wybrzeża. Był dumny z postawy polskich kolejarzy i pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku. Słuchał wszystkiego o tym, co się dzieje w kraju i bardzo przeżywał to, że sam nie może być w kraju.   

29.   Jakie wydarzenie w 1939 roku wstrząsnęło E. Kwiatkowskim? Przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymał wiadomość o śmierci swego jedynego ukochanego 25-letniego syna Jana.

30.   Jakie stanowisko zaproponował E. Kwiatkowskiemu Bolesław Bierut w lipcu 1945 roku wysyłając mu list cyt.: Potrzebujemy Pana, Wybrzeże, morze, Gdynia... Stanowisko Delegata Rządu do Spraw Wybrzeża.   

31.   Na czym koncentrowała się praca Delegatury pod kierownictwem E. Kwiatkowskiego? Na odbudowie miast portowych, kanałów, dźwigów i przemysłu na wybrzeżu.

32.   Jakie funkcje sprawował E. Kwiatkowski w latach 40-tych? Pracował w Komisji Planu Zabudowy Trójmiasta, Komisji do Spraw Stoczni, Komisji Badania Potrzeb i Rozwoju Ziem Odzyskanych.       

33.   W jaki sposób E. Kwiatkowski był zaangażowany w sprawy narodu od 1945  roku?Opracował wielki program morski, który wybiegał daleko w przyszłość i obejmował rozbudowę własnej floty handlowej i marynarki wojennej, uruchomienie żeglugi pasażerskiej, rozbudowę rybołówstwa morskiego i rozbudowę przemysłu stoczniowego. Ponadto, organizował konferencje, wygłaszał przemówienia, apelował do ludności i prowadził rozmowy w sprawach handlu zagranicznego.

34.  Jakie stanowisko zajmował E. Kwiatkowski w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni? Był profesorem.           

35.  Czy studenci cenili E. Kwiatkowskiego? Tak, bardzo. Został przez nich obdarowany 4 lutego 1946 roku honorową legitymacją Bratniej Pomocy Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni.

36.  Jakie obowiązki łączył w latach 1946-48? Obowiązki Delegata Rządu do Spraw Wybrzeża z obowiązkami wykładowcy i publicysty oraz naukowca specjalizującego się w tematyce morskiej.

37.  Kiedy i dlaczego przeniósł się z Wybrzeża do Krakowa? W styczniu 1949 roku, ponieważ otrzymał zakaz stałego przebywania na Wybrzeżu, w Warszawie i w Poznaniu.

38.  Czy po opuszczeniu Wybrzeża podjął pracę w Krakowie? Tak, w Akademii Górniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim.   

39.  Co było dla E. Kwiatkowskiego strasznym ciosem?  Zdymisjonowanie i przejście na wcześniejszą emeryturę, zmiana środowiska, oderwanie od przyjaciół i rozstanie z ukochanymi studentami.

40.  Dlaczego został zdymisjonowany w 1948 roku? Nie zgadzał się z polityką gospodarczą Minca i polityką represji, która objęła wszystkie środowiska.  

41.  Jakie prace E. Kwiatkowskiego opublikowano w latach 50-tych? W 1954r. „Zarys technologii chemicznej węgla kamiennego, którą zadedykował córce Ewie, zięciowi Tadeuszowi i wnukowi Markowi. W latach 1955-57 „Nowoczesną chemię przemysłową” z dedykacją dla wnuka Marka.    

42.  Jaki tytuł nosi i kiedy było wydane ostatnie dzieło E. Kwiatkowskiego dotyczące chemii?  Były to „Dzieje chemii i przemysłu chemicznego”, wydane w kwietniu 1962 roku.              

43.  Czy E. Kwiatkowski wziął udział w obchodach 50-lecia Gdyni? Tak. Podczas tej uroczystości został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.         

44.  W którym roku „w uznaniu nieprzemijających zasług dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, floty handlowej, oraz portu i miasta Gdyni” otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych? 19 lipca 1974 roku.

45.  Wymień przynajmniej trzy odznaczenia, które otrzymał E. Kwiatkowski? W 1936 roku Order Odrodzenia Polski. W 1946 roku Krzyż Niepodległości, Medal Zwycięstwa i Wolności.                                         W 1968 roku Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Komandorski.  

46.  W którym roku zmarł i gdzie został pochowany E. Kwiatkowski? W 1974 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w dniu 28 sierpnia 1974 roku.                                                                                                               

"Historia gospodarcza poucza nas nieustannie, że nie twory dziejowe dochodziły do najwyższego rozkwitu, którego szczęśliwy zbieg okoliczności i warunków wyposażył samorzutnie w sytuację uprzywilejowaną, ale te, które umiały się przebić własną pracą, zharmonizowanym i trudnym wysiłkiem, przez wszystkie trudności, które umiały się zsynchronizować z duchem czasu i umiały realnie ocenić i wykorzystać otwierające się możliwości."

 

Eugeniusz Kwiatkowski, Zarys dziejów gospodarczych świata. cz. I. Warszawa 1947.

           Opracowała: Elżbieta Krystek-Chudziaszek

Zobacz nasze