Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców

i pracowników PCE w Lęborku  w trakcie prowadzonych zajęć stacjonarnych

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

§ 2 Sposób organizowania zajęć

 1. W miarę możliwości organizacyjnych zajęcia dydaktyczne dla poszczególnych klas będą odbywały się w wyznaczonych stałych salach.
 2. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Jednak zalecane jest, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 3. Podczas przerw lekcyjnych na korytarzach, w świetlicy, szatni uczniowie i nauczyciele bezwzględnie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Również w pokojach nauczycielskich wszystkich obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
 4. Sale, w których organizowane są zajęcia, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 5. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów. Po każdym dniu zajęć używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 6. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest przeprowadzić dwudniową kwarantannę wypożyczanych lub zwracanych przez uczniów książek.


§ 3 Wejście i wyjście ze szkoły

Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce, miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wejściach do budynku A,B,C,D.

 1. Do placówki przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych i bez obniżonej odporności immunologicznej.
 2. Przed wejściem do korytarza szkolnego wyznaczony przez dyrektora pracownik będzie mógł badać temperaturę z użyciem bezdotykowego termometru. Przy stwierdzeniu temperatury powyżej 37 stopni C uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar będzie dokonywany trzykrotnie).
 3. W przypadku stwierdzenia u ucznia jakichkolwiek objawów chorobowych, zostanie on umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu (izolatka), a rodzice dziecka zostaną wezwani do jego natychmiastowego odebrania.
 4. Zabrania się przychodzenia do szkoły uczniowi, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i fakt ten należy zgłosić dyrekcji szkoły.
 5. Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i nie gromadzenie się w miejscach wspólnych.
 6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni wymieniać się między sobą. Zaleca się nie przynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów.
 7. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

§ 4 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.
 3. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są do skorzystania z konsultacji medycznej.


§ 5 Kontakt z osobami trzecimi

 1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą z zewnątrz, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 6 Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownik medyczny oraz pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 7 Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel lub pracownik medyczny powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel lub pracownik medyczny sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

§ 8 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.
 2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

§ 9 Pozostałe regulacje

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
 2. Na tablicach informacyjnych znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.
 
Artur Obolewski
Dyrektor PCE w Lęborku
Zobacz nasze