Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego  w Lęborku z siedzibą  przy ul. Pionierów 16, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka – jako ucznia ww. szkoły.
  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Cykman, e-mail: anka.cykman@gmail.com
  3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o uczniu i jego rodzicach.
  4. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na przykład Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, a arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 lat.
  5. Rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
  6. 8. W ramach procesu edukacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO-  nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20.
  7. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  8. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, a nie przebiegu procesu nauczania.
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby uczeń mógł uczyć się w PCE.
  10. Dyrektor PCE w Lęborku, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku

 

Zobacz nasze